הגולשים באתר https://greece4all.co.il מתחייבים לא לפגוע בזכויות היוצרים של התכנים, זכויות הבעלות במידע ובכל קניין הנמצא באתר.

הגולשים מסכימים ומודעים לכך שכל הזכויות המפורטות לא שייכות לשום גורם אחר אלא לבעלי האתר בלבד.

כל שימוש מכל סוג שהוא בתכנים המוצגים באתר זה אלא ברשות מפורשת בכתב מבעלי האתר https://greece4all.co.il .

בעלי האתר https://greece4all.co.il לא יקחו אחריות כלפי הגולש במקרה של הפרת התקנון ע"י גולש אחר, ובמקרה של הפרה זו, יוכל הגולש לתבוע רק את הגולש המפר ולא יבוא בדרישות או תביעות כלפי בעלי האתר.

בעלי האתר https://greece4all.co.il רשאים למחוק, לערוך ולהשמיט תכנים הנוגדים את תקנון האתר, וזו לפי שיקול דעתם האישי. ואין לראות בכך את אחריותה של בעלי האתר באם החליטו לא לקבל את התכנים המופיעים באתר ו/ או לא התווספו לאתר על ידם.

בעלי האתר https://greece4all.co.il לא יהיו אחראיים על כל שיבוש, ליקוי או/ו תקלה באתר.

בעלי האתר https://greece4all.co.il יוכלו להפסיק את פעילות/שירות האתר או לשנות, במידה והודיעו ובמידה ולא הודיעו לגולשים , בלי כל התחייבות כלפי הגולשים .

בעלי האתר https://greece4all.co.il אינם מתחייבים כי השירות באתר יתקיים ללא טעויות ובסדירות ויענה על כל דרישות הגולשים .

בעלי האתר https://greece4all.co.il לא יהיו אחראיים באופן ישיר או עקיף במתן פיצוי מקרי או באופן מיוחד או פיצוי כתוצאה משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר.

הגולשים מתחייבים להשתמש באתר https://greece4all.co.il אך ורק על פי התנאים הכתובים בתקנון הנ"ל.

כל הפרה של התקנון או פגיעה כלשהי ע"י הגולשים תבדק על פי דיני מדינת הישראל.